Изискванията на Службата по трудова медицина

Изискванията на Службата по трудова медицина

Целеви инструктаж

Целевият инструктаж, според изискванията на Службата по трудова медицина се провежда:

  • при извършване на еднократна работа, която не е свързана с преките задължения на служителя по специалността (товарене, разтоварване, почистване на територията, еднократна работа извън предприятието, работилницата и др.);
  • по време на ликвидацията на последиците от злополука, природни бедствия, производство на работа, за която се издава разрешение за работа, разрешение и други документи.

Целевият инструктаж се провежда директно от ръководителя на работата и се записва в журнала за брифинг и, ако е необходимо, в заповедта за прием. Ние сме : ЛОТ-КОНСУЛТ (Лаборатория и Охрана на Труда), София 1612, ж.к. Лагера, ул. Троянски проход 16. Телефон за връзка: +359 2 917 29 1.

Дългосрочната ни визия за развитието е свързана с целта на дружеството да информира българските работодатели за европейския опит и добрите европейски практики и да докаже, че Службата по трудова медицина е най-добрият консултант по безопасност и здраве при работа, който реално и отговорно изпълнява своите задължения.

Примерен списък на ключови въпроси за индукционно обучение:

  1. Обща информация за предприятието, организацията, характерните особености на производството.
  2. Основните разпоредби на законодателството за защита на труда.

2.1. Трудов договор, работно време и почивка, защита на труда за жени и лица под 18 години. Ползи и компенсации.

2.2. Правилата на вътрешния трудов график на организацията, отговорност за нарушаване на правилата.

2.3. Организация на защитата на труда в организацията. Отдел, държавен надзор и обществен контрол върху състоянието на защита на труда.

  1. Общи правила за поведение на работниците в предприятието, в производствените и спомагателните помещения. Местоположението на основните работилници, услуги, спомагателни съоръжения.
  2. Основните опасни и вредни производствени фактори, характерни за това производство. Методи и средства за предотвратяване на злополуки и професионални заболявания: колективно предпазно оборудване, плакати, знаци за безопасност, аларми. Основни изисквания за предотвратяване на електрически наранявания.
  3. Основните изисквания за индустриална санитария и лична хигиена.