Новини от български домейни

Директория за публикации

Български домейниЗБУТ

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА – ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Лични предпазни средства ЛПС – основни изисквания. Тази полезна публикация за основните нормативни изисквания към лични предпазни средства ЛПС ни е преодставена от експертите по здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ от zbutinfo.com

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА – ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Искате ли да научите какви са основните нормативни изисквания в Република България и Европейския съюз към използваните и предоставените Ви лични предпазни средства ЛПС? Тогава прочетете тази полезна статия, която ни е предоставена от експертите по здравословни и безопасни условия на труд от zbutinfo.com

В тази публикация ще Ви представим един сайт, който е насочен към здравословните и безопасни условия на труд ЗБУТ. Експертите от сайта са си поставили за основна цел да дават напълно безплатно информация по темата за здравето и безопасността при работа.

Лични предпазни средства ЛПС
Лични предпазни средства ЛПС

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЛПС – НОРМАТИВНА УРЕДБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд ЗЗБУТ;
 • Кодекс на труда КТ;
 • Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
 • Наредба за безплатното работно и униформено облекло.
 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства;
 • Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

Лични предпазни средства ЛПС се използват, когато рисковете не могат да бъдат избегнати или намалени в достатъчна степен чрез:

 • средствата за колективна защита;
 • организацията на работа.

Съгласно Закон за здравословните и безопасни условия на труд ЗЗБУТ – Доп. разпоредби, & 1, т.7 – лично предпазно средство /ЛПС/ е всяко приспособление /екипировка/, проектирано да се носи или използва от работещия за да го предпазва от една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност при работа.

В статията на експертите по здравословни и безопасни условия на труд от zbutinfo.com може да прочетете за:

 • Основните задължения на работодателя за осигуряване на лични предпазни средства ЛПС за работниците и служителите;
 • Основните задължения на работещите за използване на предоставените им ЛПС;
 • Основните изисквания на които трябва да отговарят личните предпазни средства;
 • Правилата за определяне на работните места и видовете работи, при които се използват ЛПС;
 • Основните изисквания за използване на ЛПС;
 • Изготвяне на неизчерпателен списък на дейностите, които могат да изискват прилагане на лични предпазни средства (Приложение № 1 към чл. 17 от Наредба № 3 от 19.04.2001 г.);
 • Изготвяне на неизчерпателен списък на лични предпазни средства (Приложение № 2 към чл. 17 от Наредба № 3 от 19.04.2001 г.);
 • Изготвяне на таблица за части на тялото на работещите, изложени на рискове (Приложение № 3 към чл. 17 от Наредба № 3 от 19.04.2001 г.).
 • друга полезна информация свързана със здравословните и безопасни условия на труд и личните предпазни средства.

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЛПС – ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Едно от основните задължения на Работодателят е да определи необходимите лични предпазни средства ЛПС. Това се извършва най-вече въз основа оценката на риска, независимо от това, дали дейностите, ЛПС и рисковете са посочени в приложенията на Наредба 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

Една от най-често допусканите грешки от Работодателя е – да замени необходимите за работниците и служителите лични предпазни средства с паричната им равностойност. Това е абсолютно ЗАБРАНЕНО и не бива да се допуска !!!!!

Друго важно задължение на Работодателя свързано с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е да изпълни за своя сметка всички дейности за:

 • почистването;
 • изпирането;
 • дезинфекцирането;
 • ремонтирането;
 • други действия по поддържането;
 • подмяната

на определените лични предпазни средства ЛПС.

Той съставя списък, който съдържа:

 • работните места, професиите и видовете работи;
 • вида, наименованието и точната идентификация на всяко ЛПС;
 • конкретната опасност;
 • срока на износване.

Съгласно чл. 246 от Наредба № 7 за от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване – Не се допускат до работа лица, които са без изискващите се за съответния вид работа лични предпазни средства и специални работни облекла и не са инструктирани и обучени за използването им.

Повече полезна информация за здравословните и безопасни условия на труд ЗБУТ може да намерите в нашите категории:

Надяваме се, че сме Ви полезни и ннтересни с тази публикация!

Всеки, който иска да публикува на нашия сайт:

 • свой авторски материал;
 • своя публикация;
 • своя статия;
 • реклама на свой сайт;
 • реклама на дейност;
 • реклама на услуга;
 • полезна информация;
 • анализи и разсъждения;
 • друго

трябва да ни го изпрати предварително за преглед на нашата поща или по куриер.

За да публикуваме материалите Ви в сайта ни те трябва да отговарят на:

 1. Законовите разпоредби и изисквания в Република България;
 2. Законовите изисквания за авторски права – трябва да декларирате, че Вие притежавате и/или сте автор на материала (това става чрез изрично деклариране в мейла с който ни изпращате материалите или с куриерската пратка, чрез попълване на декларация). Трябва да посочите трите си имена, телефон и електронна поща за връзка;
 3. Изискване за поне 75% автентичност на информацията в материала, проверява се от нас, чрез специален софтуер;
 4. Материалите да са с минимум 350 думи за обикновенни публикации или с минимум 950 думи за ключови публикации;
 5. Темата на материала Ви трябва да бъде интересна и актуална;
 6. Не трябва да са с нецензурно и/или порногравско съдържание;
 7. Наши вътрешни критерии и изисквания;
 8. Друго.

Материалите си изпращайте: на електронната ни поща или за куриер ни пишете.

Ние ще публикуваме Вашето име само, ако изрично поискате това!

За повече информация, моля пишете ни или използвайте нашата бърза контактна форма за връзка с нас.